Metta Tam Tu Temple

Dharma Assembly of Repentance 2023
(Pháp Hội Sám Hối)


Pháp Hội Sám Hối Đoạn Nghiệp, Giải Oan Đoạn Kết - Trai Đàn Chẩn Tế tại Chùa Tâm Từ - California trong 3 ngày 2-3-4 tháng 11 năm 2023 Thượng toạ Thích Giải Minh chủ trì pháp sự.


Sa môn Thích Pháp Chơn thăng toà Thuyết U Minh Giới trong Pháp Hội Sám Hối Đoạn Nghiệp, Giải Oan Đoạn Kết - Trai Đàn Chẩn Tế tại Chùa Tâm Từ - California trong 3 ngày 2-3-4 tháng 11 năm 2023